Smlouva o prodeji vozidla

SMLOUVA O PRODEJI MOTOROVÉHO VOZIDLA

majitel vozidla : ……………………………………… narozen : ………………………..

rodné číslo : …………………… bydliště : ………………………………………………..

PSČ : …………….. číslo OP : …………………… telefon : …………………………….

druh vozidla : …………. tovární značka : …………………………. SPZ : ……………

rok výroby : …………… obsah : …………… číslo TP : …………………………………

číslo motoru : ………………………………… číslo karoserie : ……………………………

Prohlášení majitele motorového vozidla :

Prohlašuji , že jsem upozornil na všechny vady , nedostatky a vlastnosti vozidla , že jsem nezatajil vážné skutečnosti , které jsou mi o vozidle známy. Vozidlo je prodáváno s vadou.

Prohlašuji , že vozidlo není vázáno celnicí , soudem nebo osobou podílející se na podílovém vlastnictví. Prohlašuji , že vozidlo není odcizeno a vlastníkem vozidla není třetí osoba.

Při podpisu této smlouvy jsem od kupujícího obdržel v hotovostí finanční obnos , za prodej výše uvedeného vozidla :

…………………… slovy : ………………………………………….

V Brně dne : ………………………… podpis majitele : ……………………………………

( se souhlasem manžela – ky )

Kupující – nový majitel vozidla :

Jméno a příjmení : ……………………………….. narozen : ………………………………

Rodné číslo : …………………… bydliště : …………………………………………………

PSČ : …………….. číslo OP : …………………… telefon : ………………………………

Potvrzuji převzetí vozidla a prohlašuji , že z jeho technickým stavem jsem byl seznámen a plně souhlasím z prodejní cenou.

V Brně dne : ………………………… podpis kupujícího : …………………………………

Obě strany potvrzuji autentičnost této smlouvy svým podpisem . Smlouva je vyhotovena dvakrát , jednu smlouvu obdrží prodávající a jednu smlouvu obdrží kupující.